Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại Quảng Ngãi

  1. Luật đầu tư số 61/2020/ QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ( Có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01 năm 2021)

  2. Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14 số 17 tháng 6 năm 2020 ( Có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01 năm 2021

  3. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  4. Nghị định số 25/2020/NĐ_CP ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

  5. Thông tư 06/2020/NĐ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư về “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ”

  6. Nghị Quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  7. Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ưu đãi hỗ trợ thu hút đầu tư Quảng Ngãi về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

  8. Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ” BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2016/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI”

Quý khách có nhu cầu tư vấn hỗ trợ xin giấy phép đầu, thành lập công ty tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Hotline: 093 561 3593 – 0255 651 9992

.
.
.
.