Thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn đặt in tại Quảng Ngãi

Trước khi muốn sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn. Vậy các Thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn đặt in là gì? Kế toán HTTP xin được trình bày trong bài viết dưới đây, mời các bạn theo dõi.

Thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn đặt in
Thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn đặt in

Thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn đặt in tại Quảng Ngãi

1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn tại Quảng Ngãi:

Sau khi đã đặt in xong với bên in hóa đơn, Doanh nghiệp muốn tiến hành sử dụng các hóa đơn này thì phải làm thông báo phát hành lên Cơ quan Thuế. Những hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

  • Thông báo phát hành hóa đơn Mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC (Có thể khai trên phần mềm HTKK) Download tại đây
  • Hóa đơn mẫu (Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên hóa đơn thông báo phát hành, có số hóa đơn là một dãy gồm 7 chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.
  • Hợp đồng in.
  • Biên bản kiểm tra chất lượng in.
  • Biên bản hủy bản kẽm.
  • Biên bản thanh lý hợp đồng.

2. Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn

Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn được quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trên thì Doanh nghiệp cần phải nộp lên Cơ quan Thuế để làm thông báo phát hành hóa đơn cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 05 ngày trước khi sử dụng hóa đơn và trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý:

Đối với hóa đơn đặt in lần đầu thì đơn vị phải in thông báo phát hành hóa đơn ra giấy gửi trực tiếp đến cơ quan thuế, những lần sau nếu không có thay đổi mẫu hóa đơn thì đơn vị nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng và không cần đem Mẫu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ thuế sẽ đóng dấu xác nhận trên 2 bản thông báo phát hành hóa đơn và trả lại cho đơn vị 1 bản.

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu. Vì vậy, tổ chức kinh doanh gửi Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

.
.
.
.