Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Để doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong năm 2021 mà không phải đóng phí môn bài của năm 2021, thời gian tạm ngừng tròn năm từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Nếu doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế bị đóng.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Doanh nghiệp phải thông báo về việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động cho công ty đồng thời được tạm ngừng hoạt động cho các đơn vị phụ thuộc.

Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Việc gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong năm tiếp theo vẫn phải tuân thủ điều kiện về thời hạn thông báo tạm ngừng đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Có phải đóng thuế khi Công ty tạm ngừng hoạt động?

Có phải nộp Thuế (lệ phí) môn bài?

Nếu tạm ngừng kinh doanh cả năm thì không phải nộp lệ phí môn bài còn tạm ngừng không trọn năm vẫn phải nộp lệ phí môn bài.

Có phải nộp Hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế?

Hồ sơ khai thuế: Không phải nộp đối với thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế

Hồ sơ quyết toán thuế năm: Không phải nộp trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính. Nếu không trọn thì vẫn phải nộp.

Tùy thuộc vào nhu cầu và hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn thời gian tạm ngừng cho phù hợp để giảm bớt các thủ tục liên quan đến thuế.

Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Biên bản họp hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh(Đối với Công ty TNHH 2TV trở lên, Công ty cổ phần);
  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh.
  • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Quy trình đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

♦ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên.
♦ Bước 2: Doanh nghiệp nộp online/ trực tiếp 01 bộ hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận hồ sơ.
♦ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
Trường hợp này nếu hồ sơ làm sai thì sẽ bị ra thông báo và phải điều chỉnh theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của chuyên viên thuộc Phòng đăng ký kinh doanh, nếu làm đúng sẽ nhận được xác nhận tạm ngừng kinh doanh.
Trên đây là những thông tin hữu ích cho các bạn về Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
.
.
.
.