Lịch nộp các loại báo cáo Thuế 2018

Lịch nộp các loại báo cáo thuế tương đối ổn định qua các năm chỉ có thay đổi nhỏ khi ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại. Năm 2017 có 2 ngày nộp rơi vào chủ nhật nên có chút thay đổi, sang năm 2018 lịch nộp lại trở về theo đúng quy lịch. Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé.

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1 20/1/2018 Tờ khai Thuế GTGT T12/2018


Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

 

30/1/2018

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

2 20/2/2018 Tờ khai Thuế GTGT T1/2018


Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

3 20/3/2018 Tờ khai Thuế GTGT T2/2018


Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)

 

 

30/3/2018

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018


Quyết toán Thuế TNCN năm 2018


Báo Cáo Tài Chính năm 2018

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018


Quyết toán Thuế TNCN năm 2018


Báo Cáo Tài Chính năm 2018

 

4 20/4/2018 Tờ khai Thuế GTGT T3/2018


Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

30/4/2018

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5 20/5/2018 Tờ khai Thuế GTGT T4/2018


Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

6 20/6/2018 Tờ khai Thuế GTGT T5/2018


Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)

7 20/7/2018 Tờ khai Thuế GTGT T6/2018


Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

30/7/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8 20/8/2107 Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

9 20/9/2018 Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

10

 

20/10/2018 Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

 

30/10/2018

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11 20/11/2018 Tờ khai Thuế GTGT T10/2018


Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

12 20/12/2018 Tờ khai Thuế GTGT T11/2018


Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

———————-
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI QUẢNG NGÃI
LIÊN HỆ: 093 561 3593 – 0166 386 2882
ĐỊA CHỈ: CÔNG TY KẾ TOÁN VÀ TIN HỌC HTTP
120/1 Đường Phạm văn Đồng – Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

.
.
.
.