NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý.

2. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

3. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.

4. Thực hiện sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

5. Lập, in, đóng chứng từ kế toán theo quý và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm.

6. Thực hiện Báo cáo Tài Chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm theo quy định hiện hành (miễn phí)

7. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

8. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp khi phát sinh.

9. Cử người làm việc với Cán bộ thuế khi có yêu cầu. Đại diện Doanh Nghiệp giải trình hồ sơ kế toán khi quyết toán thuế.

DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN SỔ SÁCH TẠI QUẢNG NGÃI

( Áp dụng: Doanh nghiệp chỉ làm quyết toán thuế cuối năm)

Lưu ý: -Thu phí theo tháng, ngày thời điểm nhận hóa đơn, chứng từ BCT

                               -Tùy vào tình hình thực tế, công ty sẽ báo giá cố định cho khách hàng

Nội dung công việc

Loại hình kinh doanh

 Số lượng hóa đơn đầu vào+ đầu ra (hoặc hợp đồng xây dựng, sản xuất)

Phí dịch vụ/tháng

 

 

 

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

>Báo cáo thuế TNCN hang quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều ( phần mền HTKK)

>Tạm tính thuế TNDN theo quý

2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

>Lập phiếu thu, phiếu chi

>Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho

>Sổ nhật ký, số cái chi tiết từng tài khoản

>Sổ quỹ tiền mặt , sổ tiền gửi ngân hàng

>Sổ chi tiêt hàng tồn kho

>Sổ chi tiết như: Sổ chi tiết hang tồn kho, sổ chi tiết công nợ,sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ dụng cuj,…

>Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm:

>Quyết toán thuế TNCN TNDN hàng năm bằng phần mền thuế mã vạch 2 chiều

>Báo cáo tài chính năm gồm:Bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, luân chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn-dịch vụ khách sạn- Internet ( không có chi phí giá vốn phục vụ hóa đơn bán ra)

Không có hóa đơn và bảng kê

300.000đ

Từ 01 đến 04

400.000đ

Từ 05 đến 10

500.000đ

Từ 11 đến 20

600.000đ

Từ 21 đến 30

800.000đ

Thếm 200.000đ cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại (không có tờ khai hải quan)- vận tải( mua -bán cước, không có hóa đơn xăng -dầu)

Không có hóa đơn và bảng kê

300.000đ

Từ 01 đến 04

500.000đ

Từ 05 đến 10

700.000đ

Từ 11 đến 20

900.000đ

Từ 21 đến 30

1.400.000đ

Thếm 200.000đ cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Thương mại ( có tờ khai hải quan)- sửa chữa- tư vấn, dịch vụ-giao nhận( có chi phí giá vốn phục vụ hóa đơn bán ra)-sản xuất phần mền- đạo tạo dạy nghề-photocopy. Khách sạn- internet( có giá vốn)

Không có hóa đơn và bảng kê

300.000đ

Từ 01 đến 04

700.000đ

Từ 05 đến 10

1.100.000đ

Từ 11 đến 20

1.800.000đ

Từ 21 đến 30

2.400.000đ

Thếm 300.000đ cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Sản xuất- gia công-quảng cáo-lắp đặt- vận tải- nhà hàng-du lịch

Không có hóa đơn và bảng kê

300.000đ

Từ 01 đến 04

900.000đ

Từ 05 đến 10

1.400.000đ

Từ 11 đến 20

2.000.000đ

Từ 21 đến 30

3.0000.000đ

Thếm 500.000đ cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)

Xây dựng ( hợp đồng phát sinh+ hợp đồng kéo dài)

Không có hóa đơn và bảng kê

300.000đ

Từ 1 đến 2 hợp đồng XD có giá trị hợp đồng<= 500 triệu

1.500.000đ

Từ 3 đến 4 hợp đồng XD có giá trị hợp đồng <= 500 triệu

2.500.000đ

Từ 5 đến 6 hợp đồng XD có giá trị hợp đồng <=500 triệu

3.500.000đ

Từ 7 đến 9 hợp đồng XD có giá trị <=500 triệu

4.500.000đ

thêm 1.000.000đ/tháng cho mỗi 01 họp đồng

tăng thêm (từ 10 hợp dồng trở lên)

Hợp đồng có giá trị >500 triệu đồng trở lên thì tùy theo gia trị và thời gian thi công sẽ báo giá cụ thể